VI edycja konkursu Mistrz Recyklingu 2019/20

SCENARIUSZ WARSZTATU EDUKACYJNEGO. Co mądry ekodesigner wiedzieć powinien, zanim przystąpi do ekoprojektowania:

PYTANIE KONKURSOWE WRAZ Z OPISEM WYKONANIA do pobrania:

Pisma patronackie w pdf:

PYTANIE KONKURSOWE VI EDYCJI KONKURSU MISTRZ RECYKLINGU

Mamy jedno pytanie konkursowe:

Pamiętaj, nie wolno samemu rozkręcać odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdyż mogą zawierać substancje niebezpieczne.

A teraz przyjrzyj się wybranemu przedmiotowi na prąd lub baterie. To może być lodówka, telefon komórkowy, kamera, słuchawki… Wykonaj model tego przedmiotu z materiałów upcyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp.. a następnie narysuj instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych. Wyślij nam zdjęcia wykonanej makiety z nazwami zawartych w niej surowców. Czy wiesz z jakich rud metali otrzymano metale w tym przedmiocie?

Jeśli wykonasz makietę zabawki możesz wykorzystać stary obwód elektryczny lub silniczek i zademonstrować nam w krótkim filmiku lub na zdjęciach jak działa.

Opis wykonania zadania

Zadaniem jest wykonanie makiety przedmiotu  i instrukcji do niej oraz dokumentacja pracy ekozespołu przy ich wykonywaniu. Makieta może być bardzo prosta lub może być elementem większej pracy dydaktycznej przeprowadzonej na temat dostępności surowców pierwotnych oraz ich oszczędności i recyklingu.

Zgodnie z regulaminem jury konkursowe oceni następujące formy odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłane w formie elektronicznej:

  1. Koncepcje gier edukacyjnych,
  2. Prace plastyczne: plakaty, instalacje artystyczne, prace w technice recycl-ART.,
  3. Pliki audio –wideo: mp3, mp4, avi, wmv.

Do oceny należy wysłać zgodnie z regulaminem:

  1. Jedno zdjęcie dokumentujące odpowiedź na obowiązujące pytanie konkursowe
  2. Jedno zdjęcie dokumentujące wspólną pracę ekozespołu w przygotowaniu odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe.
  3. Ewentualnie inną dokumentację projektu w formie elektronicznej (np. filmy, pliki audio, mapy myśli, rysunki koncepcyjne, prezentacje)

Dokumenty konkursowe w formacie word lub pdf

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY

VI EDYCJA, rok szkolny 2019/20

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Konkurs jest organizowany pod nazwą „MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”.

2.            Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3.            Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA CHLOROFIL z siedzibą w Warszawie (01-470) przy ul. Dywizjonu 303 nr 139/174 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000393451, a Współorganizatorem ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przezSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322739, z siedzibą w Warszawie (02-981) przy ul. Zawodzie 18.

4.            Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5.            Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów klas 3-4 oraz 5-7 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych.

6.            Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.11.2019 i kończy wraz z zakończeniem postępowania reklamacyjnego w dniu 30.06.2020. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 stycznia 2020 roku. Termin rozgrywki III Ligi Elektrorecyklingu ustalony został od 15.01.2020 godz. 0.00 do 30.03.2020 godz. 23.59, a nadsyłania pracy konkursowej W FORMIE ELEKTRONICZNEJ do 30.03.2020.

II.  ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1.            Warunkiem zgłoszenia uczniów danej klasy do projektu jest wypełnienie przez Nauczyciela – promotora zespołu, karty zgłoszenia w konkursie. Karty zgłoszenia dostępne są do pobrania pod adresem (link) Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać e-mailem na adres: chlorofil@chlorofil.com.pl podając swój e-mail oraz nr tel. komórkowego/kontaktowego. Zgłoszony ekozespoł liczy co najmniej dwóch uczniów.

2.            Poprzez przesłanie zgłoszenia Nauczyciel oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża akceptację jego postanowień oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

3.            Udział w projekcie jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza się możliwość rezygnacji z udziału w projekcie. W celu odstąpienia od udziału w Projekcie, należy przesłać treść rezygnacji na adres e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl.

4.            Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:

a)            powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika(ów),

b)           nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

III. PRZEBIEG KONKURSU

1.            Nauczyciele otrzymują scenariusz przeprowadzenia 45-minutowej lekcji. Podczas lekcji przekazują niezbędną wiedzę, zapoznają uczestników z grami edukacyjnymi, informują o pytaniu konkursowym i terminach ich wykonania.

2.            Uczestnicy konkursu otrzymują do rozwiązania gry edukacyjne w aplikacji JavaScript:

a.            dla klas 3-4 szkoły podstawowej Lider Elektrorecyklingu – na temat odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

b.            dla klas 5-7 szkoły podstawowej Liga Elektrorecyklingu – na temat oszczędności zasobów naturalnych i recyklingu surowców wtórnych.

Gry znajdują się na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl.

3.            Po rozwiązaniu gier edukacyjnych, każdy zespół uczestników odpowiada na 1 otwarte pytanie konkursowe.

4. Do 30.03.2020 należy przesłać na adres e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl dwa zdjęcia dokumentujące udział w konkursie do oceny jury:

– jedno zdjęcie dokumentujące odpowiedź na obowiązujące pytanie konkursowe

-jedno zdjęcie dokumentujące wspólną pracę ekozespołu w przygotowaniu odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe.

–  ewentualnie inną dokumentację projektu w formie elektronicznej ( np. filmy, pliki audio, mapy myśli, rysunki koncepcyjne, prezentacje)

5. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, którego skład ustali Organizator. Jury oceni następujące formy odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe przesłane w formie elektronicznej: koncepcje gier edukacyjnych, prace plastyczne: plakaty, instalacje artystyczne, prace w technice recycl-ART., pliki audio –wideo: mp3, mp4, avi, wmv.

6.            Jury konkursowe oceni prace w terminie regulaminowym zgodnie z następującymi kryteriami i punktacją

a.            Oryginalność w podjęciu tematu – max 100 pkt

b.            Staranność wykonania, estetyka – max 100 pkt

c.            Poziom merytoryczny i wiedza uczestników – max 100 pkt

7. W kategorii klas 3-4 szkół podstawowych decydują punkty przyznane za odpowiedź na jedno konkursowe pytanie otwarte, przyznane przez jury konkursowe.

8. W kategorii klas 5-7 szkół podstawowych punkty zdobyte przez Eko- zespół w odpowiedzi na jedno konkursowe pytanie otwarte zostaną dodane do wyniku ekozespołu w III rozgrywce Ligi Elektrorecyklingu. Wygrywa ekozespół z największą ilością punktów łącznie.

IV. PRAWA AUTORSKIE

1.            Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu od daty wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:

a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie,

b) wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),

c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i jego Partnerów, drukowanych i elektronicznych (internetowych).

V. NAGRODY

1.            W konkursie zostaną przyznane dwie nagrody główne po jednej w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

a) za zajęcie I miejsca w kategorii klas 3-4 szkoły podstawowej – wycieczka jednodniowa do jednego z Ośrodków Edukacji Ekologicznej w Polsce.

b)  za zajęcie I miejsca w III Lidze Elektrorecyklingu w kategorii klas 5-7 szkoły podstawowej – wycieczka jednodniowa do jednego z polskich parków narodowych

2.            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy udziału.

3.            Udział w konkursie może być uwzględniony na świadectwie szkolnym jako szczególne osiągnięcia ucznia.

4.            Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

5.            Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.

VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1.            Informacja o zakończeniu Konkursu oraz o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 r.

2.            Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej i sposobie jej odbioru poprzez wiadomość mailową od Organizatora wysłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail Uczestnika do dnia 30 czerwca 2020r.

3.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody przez Zwycięzcę.

VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.            Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury.

2.            Reklamacje zawierające umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Fundacja Chlorofil Ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. 174 01-470 Warszawa.

3.            Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. Na kopercie należy umieścić dopisek Reklamacja – Konkurs MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY.

4.            Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.            Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 (czternaście) dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.            Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Internetowej: WWW.chlorofil.com.pl

3.            Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

4.            Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.

5.            Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

6.            W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

7.            Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Warszawa, dnia 07.11.2019

Banery konkursu do pobrania: