Drogi Użytkowniku,
Cenimy Twoją prywatność oraz szanujemy Twoje prawa, dlatego mamy nową polityke prywatności zgodną z RODO ( Rozporzadzeniem o Ochronie Danych Osobowych) obowiązującym od 25 maja 2018.

Polityka prywatności
1.POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
2.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
3.KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
4.POCHODZENIE DANYCH
5.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
6.CEL PRZETWARZANIA DANYCH
7.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
8.CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
9.PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANIE
10.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH
11.ORGAN NADZORCZY I SKARGI
12.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Chlorofil, z siedzibą w Ropkach, Ropki 7, 38-316 Wysowa Zdrój pod numerem KRS: 0000393451, REGON: 145490138, NIP:118-207-86-16, Administrator.
Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.
KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Email: chlorofil@chlorofil.com.pl

POCHODZENIE DANYCH
Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością związaną z edukacją ekologiczną.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Do realizacji aktywności związanych z edukacją ekologiczną niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację zadań. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadań, w szczególności:
Świadczenia usług drogą elektroniczną.
Kontaktu pomiędzy stronami.
Przyjmowania sugestii.
Rozpatrywania reklamacji.
Rozwiązywania problemów technicznych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Fundację Chlorofil oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych witryny www.chlorofil.com.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANIE
Dane osobowe są nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym poprzez profilowanie
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
Każdy użytkownik ma prawo do:
Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
Usunięcia danych.
Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
Drogą elektroniczną na adres chlorofil@chlorofil.com.pl
Na adres: ul.Dywizjonu 303 nr 139/174 01-470 Warszawa
Osobiście w siedzibie Administratora.
Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
ORGAN NADZORCZY I SKARGI
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Niniejsza politykę prywatności przyjęto stosowną Uchwałą Fundatora Fundacji Chlorofil w dniu 24.05.2018