For the past five years, we’ve been organizing a National Ecological Competition on the subject of the selective collection, recovery and recycling of waste, as well as the protection of natural resources of the planet. On 12 May 2019, during the opening ceremony of Green Week in Warsaw, the Chlorofil Foundation, as a non-governmental organization, received from a European Union Commissioner a commemorative statuette for the organization of the 5th edition of the national ecological competition.

In 2017–2018 we developed a concept, carried out tests of and implemented a new ecological education application for smartphones and desktop computers, entitled “Electrorecycling League”. The application is provided for free by the Chlorofil Foundation in Google Play Store and Apple Store. The application received the prestigious international Energy Globe Award in 2018 in the category of ecological education of children and youth.

On the occasion of the Earth Day 2017, we conducted an artistic action under the slogan “Our biome – our nature. Protection of biodiversity”, with the participation of approx. 1000 children, teachers and counsellors. The program of this action included lectures on subjects associated with the ecology as well as an exhibition of beautiful posters by Yann Arthus-Bertrand and screening of the film entitled: “Home”. During the happening we painted, together with children, large-format paintings on the subject of the protection of the terrestrial fauna, flora, avifauna and freshwater fish species occurring in the biomes of the temperate climate zone.

For 8 years we have been running a project entitled “Academy of Ecology and Arts for Children” – a series of artistic and ecological workshops. During the workshops the participants develop manual skills and ecological knowledge, as well as imagination and sensitivity to nature. Approximately 2000 children have already participated in this project. The program of the Academy of Ecology and Art covers the issues of the nature conservation and the ecology of protected species of fauna and flora in Poland, knowledge about upcycling and recycling, knowledge about inspirations from nature in culture and arts, knowledge about climate change and more.

One of the forms of our educational activities is the Shadow Theatre. We conduct workshops for children on the subject of ecology, with the performance of plays in the Shadow Theatre – e.g. “A story about shrike”, “Nature 2000 on the Vistula River” and many others. In 2015, we received a grant from the resources of the Polish Humanitarian Aid and the Ministry of Foreign Affairs for a project concerning climate refugees, entitled: “Shadow Theatre: Cold! Hot! Stories of climate change”. This global education project was addressed to the local community of two towns with less than 150,000 residents in the Mazovia region. As part of the project, there were organized global education workshops on sustainable development addressed to children, as well as the celebration of Global Education Week 2015

statute of our organisation in English

Od 5 lat co roku organizujemy Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów oraz ochrony zasobów naturalnych planety. 12 maja 2019 podczas uroczystości otwarcia Green Week w Warszawie, Fundacja Chlorofil jako organizacja pozarządowa otrzymała pamiątkową statuetkę za organizację V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego z rąk Komisarza Unii Europejskiej

W latach 2017-18 opracowaliśmy koncepcję , wykonaliśmy testy i wdrożyliśmy nową aplikację edukacji ekologicznej na smartfomy oraz urządzenia stacjonarne pt. Liga Elektrorecyklingu. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple Store Fundacji Chlorofil. Aplikacja otrzymała prestizowa międzynarodowaą nagrodę  Energy Globe Award w 2018 roku w kategorii edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2017 Zrealizowaliśmy akcję artystyczną pod hasłem „Nasz biom – nasza natura. Ochrona Bioróżnorodności” z udziałem ok. 1000 dzieci, nauczycieli i opiekunów. W programie akcji miały miejsce prelekcje ekologiczne wraz z wystawą pięknych posterów Yanna Arthusa Bertrand i projekcją filmu pt.:  „Home”. Podczas happeningu namalowaliśmy wspólnie z dziećmi wielkoformatowe malowidła : ochrona fauny lądowej, flory, awifauny i gatunków ryb słodkowodnych występującej w biomach umiarkowanej strefy klimatycznej.

Od 8 lat prowadzimy projekt pt.: Akademia Ekologii i sztuki dla dzieci – są to cykle warsztatów artystyczno-ekologicznych. Na zajęciach rozwijamy zdolności manualne, wiedzę ekologiczną oraz wyobraźnię i wrażliwość na przyrodę. Wzięło już udział ok. 2000 dzieci. Program Akademii obejmuje zagadnienia ochrony przyrody i ekologii chronionych gatunków fauny i flory w Polsce, wiedzę na temat upcyklingu i recyklingu, wiedze nt inspiracji przyrodą w kulturze i sztuce, wiedzę na temat zmian klimatu i in..

Jedną z form naszych działań edukacyjnych jest Teatr Cieni. Prowadzimy warsztaty dla dzieci o ekologii z inscenizacją Teatru Cieni np. „Opowieść o dzierzbie”, „Natura 2000 nad rzeką Wisłą” czy wiele innych. W 2015 otrzymaliśmy grant ze środków Polskiej Pomocy Humanitarnej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt o uchodźcach klimatycznych pt.: „Teatr Cieni: Zimno! Gorąco! Opowieści o zmianach klimatu”. Projekt edukacji globalnej był skierowany do społeczności lokalnej dwóch miejscowości poniżej 150 000 mieszkańców na Mazowszu. W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju dla dzieci oraz obchody Tygodnia Edukacji Globalnej  2015.

statut Fundacji Chlorofil