Rozumiemy znaczenie edukacji ekologicznej i społecznego monitoringu przyrody.

Dlatego w 2021 roku rozpoczęliśmy inwentaryzację zasobów przyrodniczych wokół siedziby naszej organizacji w Ropkach. Inwentaryzacja była połączona ze spacerami przyrodniczymi i projektem edukacji ekologicznej dla dzieci z okolicznych szkół podstawowych (Projekt pt.: Tropienie w terenie – sesje badawcze dla dzieci). Działania te będziemy kontynuować w tym i w kolejnych latach.

Jednocześnie staramy się pomagać przyrodzie. W Ropkach powstał nasz własny użytek ekologiczny ochrony płazów: mamy tu ropuchę szarą (Bufo bufo) i w tym roku po raz pierwszy (2023) kumaka górskiego (Bombina variegata).

Mamy tu także jaszczurkę żyworodną (Zootoca vivipara) i jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis) oraz żmiję zygzakowatą (Vipera berus)  .

W źródlisku rzeki Ropki monitorujemy siedlisko endemitu: traszki karpackiej (Lissotriton montandoni) oraz obserwujemy salamandrę plamistą (Salamandra salamandra) .

W ramach edukacji ekologicznej dzieci wiosną 2023 roku zorganizowaliśmy akcję siania roślin łąk kwietnych dla dzikich zapylaczy w 10 szkołach podstawowych na terenie całej Polski.

W latach 2022i 23 zrealizowaliśmy dwie publikacje edukacyjne dla dzieci na temat lokalnej bioróżnorodności. Bioróżnorodność w moim mieście oraz siedliska ruderalne Warszawy.